Define İşaretleri

Halüsinasyonların sırrı

Halüsinasyon ?
 
    Halüsinasyonlar birincil görsel korteksin yansıması! İşte, 25 yıldır süren     nörolojik, matematik ve psikedelik çalışmaların sonucu!...

    Bu durum bir grup Amerikalı matematikçi tarafından kanıtlandı; çeşitli     disiplinlerden uzman bilim adamlarından kurulu bir ekip, gözler kapandıktan     sonra niçin aniden asit renklerden oluşan bir spiral, Örümcek ağı ya da     aydınlık bir açıklığa uzanan uzun bir tünel gördüğümüzü aydınlattı...

      Bu çalışmalar sayesinde artık görsel halüsinasyonun samanların inandığı gibi     Öteki dünyadan gönderilen bir mesaj değil, bizzat bu dünyanın içinden     kaynaklanan bîr olgu. Halüsinasyon bazılarının iddia ettiği gibi gerçeğin     daha hoş bir yüzünün keşfi değil, beynin dengesini yitirmesi halinde     şekiller yaratmaya doğal eğiliminin görselleşmesinden ibaret.

    Ayrıca bazı psikanalistlerin iddia ettiği üzere, halüsinasyon engellenmemiş     nevrozların dışavurumu değil, birincil görsel korteksin sadık bir yansıması.     Bu keşif yirmi beş yıldır sürdürülen araştırmaların sonucu...

Define nasıl aranır

Define nasıl aranır
Definecilik gibi eğitim veren bir kurumun olmamayışı bir çok uyanık insanların iştahını kabartmış, Definecilerin zaaf noktalarından faydalanılarak kocaman sektörler meydana getirilmiştir. İnsanımızın gözünün içine baka baka yalancılık, dolandırıcılık hat sefaya gelmiştir. günümüzde bu işi sıkılmadan utanmadan
reklamlara başladılar.
Değerli arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayınız. Hiç bir insan elindeki değerleri bir yere gömüp yanı başındaki kayaya ve ya kayalara bir çentik yada bir figür koyup; EY! millet ben buraya gömü yaptım deme mantıksızlığı içerisinde değildir. Arazide karşılaştığımız kayalar üzerinde gördüğümüz bir çok figürler mevcuttur, bunlar bire bir gömü için yapılmamıştır. Bunların bir çoğu mezarlardır, bazıları kabile veya kavimlere ait nişanelerdir, kaya mühürleridir, bir takım figürler sınır taşlarıdır v.s.

ORMAN SAHASINDA DEFİNE KAZI İZNİ

Define Arama, Arkeolojik Kazı ve Ocak İzinleri

             Define arama ve arkeolojik kazı muvafakatı

             MADDE 17 – (1) Devlet ormanları sınırları içerisinde define arayacaklar; define arama ruhsatını, ruhsat sahasını gösterir 1/25000 ölçekli haritalarını, define aranacak sahayı gösterir memleket nirengisine bağlı koordinat değerleri belli 1/100 ölçekli haritalarını dilekçelerine ekleyerek orman idaresinden muvafakat talebinde bulunurlar.

             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik ve yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakların tam olması halinde bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.

             (3) Uygun görülenlere define arama ruhsat süresi dikkate alınarak Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla bir ay içinde muvafakat verilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden teminat, ağaçlandırma bedeli ve bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ile noter tasdikli taahhütname alınarak saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

             (4) Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik kazı yapılmak istenilmesi halinde; arkeolojik kazı yapılacak sahayı gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli ve arkeolojik kazı yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekli haritaları ile bölge müdürlüğüne muvafakat için müracaat edilir.

             (5) Bölge müdürlüğünce teşkil edilecek heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelsiz rapor tanzim edilir.

             (6) Uygun görülenlere Bakanlıkça muvafakat verilebilir. Muvafakat sahibine tebliğ edilir. Muvafakat sahiplerinden tasdikli taahhütname alınarak, muvafakat sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yukarıda belirtilen işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen muvafakat iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir

Facebook ta Paylaş